Ενδεικτικές δημοσιεύσεις Ιωάννη Γιαννίδη

News 45

1. Δικαιοσύνη ως θεσμός και ως οργάνωση, Αθήνα 2016 VIII, Εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλα.

News 44

2. Η δομή της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Poin.Chron. ΞΣτ/2016, p. 647-651

News 43

3. Η διάκριση μεταξύ πραγματικού και νομικού ζητήματος. Η πρακτική σημασία μιας «παλαιομοδίτικης» θεωρητικής διάκρισης, ΝοΒ 64/2016, σ.1778-1785

News 42

4. Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Νομολογία κατ΄ άρθρον), Αθήνα 2015, Εκδόσεις Δίκαιο & Οικονομία Π.Ν. Σάκκουλα.

News 41

5. Η λειτουργία της ποινικής δικονομίας ως κύρια εγγυήτριας των ατομικών δικαιωμάτων στο νέο (ευρωπαικό;) περιβάλλον απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, εισήγηση στο Συνέδριο με θέμα «Σύγχρονες εξελίξεις του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Ποινικού Δικαίου» που πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά στις 27-28 Νοεμβρίου 2009, πρακτικά συνεδρίου εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη 2010, σελ. 209 επ.

News 39

6. Ποινικός κώδικας και Νομολογία, (Νομολογία κατ΄άρθρον), Αθήνα 2009, Εκδόσεις Δίκαιο & Οικονομία Π.Ν. Σάκκουλα (από κοινού με Α. Χαραλαμπάκη).

News 38

7. Η νέα νομιμοποίηση του Ποινικού Δικαίου και το τέλος της κλασικής δογματικής, ΠοινΧρ ΝΖ/2007, σ. 769-775 και σε «Ποινικές Επιστήμες Θεωρία και Πράξη» – Προσφορά Τιμής στην Άννα Μπενάκη- Ψαρούδα, εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2008, σ.121-137.

News 37

8. Η αιτιολόγηση των αποφάσεων των Ποινικών Δικαστηρίων, Τέυχος Β’, Αθήνα 2003.

News 35

9. Η αιτιολόγηση των αποφάσεων των Ποινικών Δικαστηρίων, Τεύχος Α’, Αθήνα 1989